top of page
NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
 
 • Neformalusis švietimas – sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo, skirta tikslingam ir tęstiniam įvairaus amžiaus vaikų prigimtinių galių, įvairių gebėjimų, polinkių atskleidimui, saviraiškos poreikių tenkinimui, kūrybiškumo ugdymui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio leidimui, socializacijai ir nusikalstamumo prevencijai.

 • Neformalusis vaikų švietimas – mokyklos organizuojama neformaliojo vaikų švietimo   veikla, padedanti mokiniui, pasirinkusiam meninę, sportinę ar panašią veiklą, įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, puoselėjanti mokinių kūrybines galias.

Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

      NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti visuomenės nariu, padėti tenkinti jo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

 • ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

 • skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo  metodus;

 • formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

 • lavinti gebėjimą orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo švietimo veikloje: būreliuose, tarptautiniuose ar mokykliniuose projektuose, organizuojamuose renginiuose, konkursuose;

 • vykdyti mokinių, dalyvaujančių ir nedalyvaujančių mokyklos neformaliojo švietimo veikloje, apskaitą;

 • mokyklos interneto puslapyje skelbti informaciją apie mokinių neformaliojo švietimo pasiekimų rezultatus, renginius, vykdomus projektus.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORĖ
RAMUNĖ JURKIENĖ
RAMUNĖ.jpg

Darbo laikas

                           Pirmadienis                    Antradienis

                             7.30–8.45                         7.30–7.55   

                                                                                                                           

                           Trečiadienis                  Ketvirtadienis         

                             7.30–8.50                        7.30–14.30

                           15.00–15.30                 Pietų pertrauka

                                                                       12.00–12.30                                                        

                                               

                                                                                          

Kontaktai

Tel. +370 672 39 207

El. p. jurrramune@gmail.com

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KRYPTYS                              2023–2024 M. M. 

 • Meninė-kūrybinė.

 • Sportinė ir sveikatos ugdymo.

 • Darbinės veiklos (technologijų)

 • Pažintinė-informacinių technologijų.

 • Sociokultūrinė.

 • Kita, atliepianti mokinių ir jų tėvų poreikius.

                                     BŪRELIAI

 • Sporto būreliai: „Olimpas" – 2 val., „Vikruolis" – 2 val.

 • Šokių būrelis „Šėlsmas" – 2 val.

 • Kūrybinės raiškos būrelis ,,Valdorfo mokyklėlė" – 2 val. 

 • Saugaus eismo būrelis – 1 val.

 • Medžio darbų būrelis „Meistras" – 2 val.

 • Teatrinės raiškos būrelis ,,Mažasis teatras" – 5 val.

 • Informacinių technologijų būrelis „Kompiuterio šalis" – 2 val.

 • Muzikos būrelis ,,Varpelis" – 3 val.

bottom of page