top of page

ETOSAS IR VERTYBĖS​

Organizuojant mokyklos veiklą laikomasi lygių galimybių, teisingumo principų, todėl nėra iškilę rimtų konfliktinių situacijų. Pedagogai dalyvauja kuriant mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą. Kasmet tiriami bendruomenės poreikiai ir pagal įstaigos galimybes juos stengiamasi tenkinti.

Palaikomi mokyklos ryšiai su vietos institucijomis yra tikslingi. Mokiniai, pedagogai dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose, parodose, konkursuose. Kuriami ir įgyvendinami bendri projektai su kitomis ugdymo įstaigomis.
Ypač rūpinamasi mokyklos aplinkos estetiniu vaizdu. Tai patvirtina įvairūs apdovanojimai. Įstaigoje daug dėmesio skiriama tėvų ir kitų asmenų sutikimui,  priėmimui ir  informavimui. Visi mokyklos bendruomenės nariai supranta mokyklos įvaizdžio svarbą ir atsakingai dalyvauja jo kūrime.
Mokykloje sukurta ir sėkmingai įgyvendinama darbuotojų ir mokinių skatinimo sistema. Sudėtingiau sekasi įtraukti tėvus (globėjus) į mokyklos veiklą, kadangi jų  gyvenamosios vietos yra toli nuo mokyklos. Atsižvelgiant į tai,  mokyklos specialistų komandos kartu su mokiniais savo iniciatyva vyksta į rajono seniūnijas susitikti tiek su tėvais, tiek su seniūnijų gyventojais. Šių susitikimų metu mokiniai parodo darbinius, meninius gebėjimus, specialistai konsultuoja įvairiais vaikų ugdymo, sveikatos klausimais. Tai efektyvūs renginiai, kadangi mažina socialinę atskirtį,  daro teigiamą įtaką visuomenės požiūriui į  neįgaliuosius.

 

Sutartinai ir atsakingai dirbanti mokyklos bendruomenė, pripažįstanti šias suderintas vertybes:
   Bendravimą ir bendradarbiavimą

      Bendraudami žmonės ne tik sąveikauja, bet ir geriau pažįsta vienas kitą. Bendravimas yra siejamas su lyderyste, tapatumo jausmu, naujų požiūrių ir metodų plėtojimu.

   Kūrybiškumą ir atvirumą naujovėms
      Kūrybiškumas yra neatsiejama ugdymo proceso dalis. Sugebame generuoti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingose situacijose, lengvai ir netipiškai spręsti.

   Toleranciją ir pripažinimą
      Darbuotojai yra pakantūs, gerbiantys vieni kitų nuomonę, įsitikinimus. Kiekvienas organizacijos narys siekia ir gali būti pripažintas bei įvertintas savo veikloje. Jis gali plėtoti savo sugebėjimus, įgyti naujų kompetencijų, siūlyti naujas idėjas ir būti pasiruošęs priimti pokyčius.

Prioritetai
  • Šiuolaikinė kokybiška pamoka ir neformalus švietimas.

  • Mokyklos kultūra ir strateginis valdymas.

  • Efektyvios ir sisteminės pagalbos mokiniui užtikrinimas.

  • Sveikos, saugios mokyklos aplinkos kūrimas.

bottom of page