top of page

MOKYKLOS STRUKTŪRA

Mokyklos direktorius
           Juozas Jančius
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Virginija Kairienė 
Vaiva (Copy).jpg
 Pagalbos mokiniui skyriaus vedėja 
Vaiva Siutilienė

KĖDAINIŲ „SPINDULIO“ MOKYKLOS                             VALDYMO STRUKTŪRA

Valdymo struktūra 2023 [1024x768].jpg
​Mokyklos taryba

PIRMININKAS – Gytis Sarapas (mokytojų atstovas)

SEKRETORĖ – Aušra Stoškienė (mokytojų atstovė)
NARIAI:     Ilona Šidlauskienė (auklėtojų atstovė)
                  Jurgita Ramanauskienė (pagalbos mokiniui specialistų atstovė)

                  Aušra Leškienė (tėvų atstovė)
                  
                   

Mokyklos taryba, telkdama mokyklos bendruomenę veiklos programoje iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, stebi, analizuoja, vertina įvairias mokyklos veiklos sritis, bendruomenės siūlymus bei priima sprendimus veiklos tobulinimui. Taryba skatina mokyklos bendruomenės narių, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą, puoselėja tarpusavio supratimu ir tolerancija grįstus santykius.

​Mokyklos darbo taryba

PIRMININKĖ – Santa Vareikienė (mokytoja)

SEKRETORĖ – Birutė Vansevičienė (mokytoja)

NARIAI: Loreta Naruševičienė (vyr. buhalterė)
               Ilona Krasauskienė (auklėtoja)

               Gintaras Čečkauskas (mokytojas)

              

        

Mokyklos istorija

Mokykla, kaip ir tauta, turi savo istoriją. Archyviniuose dokumentuose randama, kad pirmuosius žingsnius pagalbinė mokykla internatas pradėjo 1964 metais Dotnuvos Bernardinų vienuolyno patalpose. Mokyklos muziejuje yra tuometinio švietimo ministro įsakymas, liudijantis apie mokyklos įsteigimą. Pirmoji mokyklos direktorė – Ona Sasnauskienė, dirbusi joje dešimtmetį.

Nuo 1981 metų prie mokyklos vadovo vairo stojo Aleksandra Sun-Vilen, kuri įstaiga rūpinosi 25 metus.

Tai buvo permainų ir atsinaujinimo laikotarpis. Kasmet didėjant mokinių skaičiui, senoje mokykloje trūko patalpų, darėsi ankšta. 1987 metais pastatyta nauja mokykla Kėdainiuose. Šiuo persikėlimu į naujas patalpas periodu mokyklai vadovavo energinga direktorė Aleksandra Sun-Vilen, dirbo nuoširdus ir kantrus kolektyvas, mokėsi 205 mokiniai. Vaikai įsikūrė erdviose klasėse, apsigyveno šiltuose ir šviesiuose kambariuose.

1990 metais mokykloje įsteigta pirma lavinamoji klasė vidutinę, žymią ir labai žymią protinę negalią turintiems vaikams, kurie iki tol nebuvo mokomi.

Direktorės iniciatyva 1993 metais užmegzta iki šiol besitęsianti draugystė su Švedijos Boros komunos Ganghester miesto bendruomene.

A. Sun-Vilen vadovaujama mokykla laimėjo konkursą ir nuo 2002 metų buvo įtraukta į Mokyklų tobulinimo programą.

 Dalyvavimas šioje programoje ypatingai įtakojo mokytojų kompetenciją, kūrybiškumą, mokyklos ugdymo aplinkos kaitą bei mokinių mokymosi sąlygų gerinimą. 2005–2006 m.m. įstaiga renovuota už 3 036 560 Lt. Keturiuose pastato korpusuose pakeisti langai, šildymo sistema, sutvarkyti stogai, įrengtas šilumos punktas, liftas ir keturi pandusai. Mokykla aktyviai dalyvauja šalies sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, kuriam priklauso nuo 2002 m. spalio 30 d., veikloje, turi licenciją teikti II lygio ambulatorines paslaugas.

Nuo 2006 m. spalio mėn. mokyklai vadovauja Juozas Jančius. 2007 m. įstaigoje labai išplėstas bei atnaujintas specialiųjų priemonių ir sveikatinimo paslaugų teikimas negalią turinčių vaikų gyvenimo kokybei gerinti.  2008–2009 m. m. mokykloje įsteigta nauja 1–4 jungtinė klasė mokiniams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų. Teikiant veiksmingą specialiąją pedagoginę, socialinę, psichologinę ir medicininę-reabilitacinę pagalbą, buvo siekiama padėti šiems vaikams po tam tikro laiko sugrįžti į bendrojo lavinimo mokyklas. Klasė veikė iki 2012 metų. 

Nuo 2013 m. mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ,,NordPlus", ,,Comenius", ,,eTwinning", ,,Erasmus+" projektuose.

Įstaigoje nuolat atnaujinamos edukacinės ir bendrabučio erdvės, diegiamos naujos IT priemonės, gerinamos mokinių gyvenimo ir užimtumo sąlygos. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja sveikatinimo programose, sporto renginiuose. 2017 m. mokyklos sportininkai pateko į Lietuvos specialiosios olimpiados grindų ritulio rinktinę, dalyvavo pasaulio SO žiemos olimpinėse žaidynėse Grace (Austrija) ir užėmė II vietą. 

2023–2024 m. m. mokykloje mokosi 88 mokiniai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių. Mokykloje dirba 31 pedagogas.

bottom of page